$60.20 $57.19

osaka & nikko
kitami & miyako
toulouse & arendal
biba & chittagong
surabaya & khartoum
sawana & moreilia
durban & genoa
monrovia & rabat
oxford & tullamore
edmonton & stirling
taiping & acapulco
paisley & ardrossan
catania & londrina
beauvais & avignon
glasgow & whitehorse
siena & peterborough
rutherglen & chepstow
peebles & colloden
stavern & falkirk
welshpool & alicante